วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

        แรกเริ่มชาวบ้านอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มตามธรรมชาติและช่วยเหลือซึ่งกันในการเช่นประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนา เช่น ช่วยเหลือการทำนา  การเก็บเกี่ยวข้าว (การลงแขก แต่การลงแขกในพื้นที่จะแตกต่างจากที่อื่นๆ คือคนที่จะไปร่วมจะต้องนำอาหารไปเอง เจ้าของนาไม่ต้องเตรียมอาหารให้ ในพื้นเรียกว่า กลุ่มซอ) จนกระทั่งเกิดวิกฤตปัญหาทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้นเพราะราคาสินค้าแพง หัวหน้าครอบครัวทำงานคนเดียวไม่พอต่อค่าใช้จ่าย  ดังนั้นแม่บ้านต้องออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้านหรือทำงานโรงงานเพ่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง จึงเกิดปัญหากับยุวชน คือวัยรุ่นมั่วสุมกับยาเสพติด ด้วยสาเหตุเพราะว่าเด็กกับผู้ปกครองไม่มีเวลาพูดคุยกันหรือว่าไม่ได้ปรึกษากันภายในครอบครัวเพราะต่างคนต่างไปทำงานไม่มีเวลาให้ครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาในลักษณะอย่างนี้จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกลุ่ม จึงได้รวบรวมสมาชิกประมาณ ๑๕ คน เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เสริม โดยเริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้า ได้วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแต่ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วต่อมาทำกิจกรรมใหม่คือปักผ้าคลุมผมแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย  สาเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะทำตามความคิดของหน่วยงานและสมาชิกเองก็ไม่มีทักษะในด้านนี้เลย กลุ่มก็หยุดกิจกรรม  ต่อมามีพัฒนาการอำเภอเมืองสตูลมาจุดประกายสร้างแนวความคิดให้กับชาวบ้านโดยให้คำแนะนำกับกลุ่มชาวบ้านมองเห็นความสามารถและการถนัดของตัวเองจึงเกิดความคิดว่าชาวบ้านน่าจะทำขนมพื้นเมือง ได้รวบรวมสมาชิกขึ้นมาใหม่โดยเน้นสมาชิกกลุ่มเดิม มีสมาชิกเห็นพ้องต้องกันแค่ ๕ คน ดังนั้น จึงดำเนินกิจกรรมด้วยเงินทุนคนละ ๑๐๐ บาท  รวมได้  ๕๐๐  บาท จัดสรรเป็นค่าวัตถุดิบในการทำขนมบุหงาปูดะ  ส่วนอุปกรณ์สมาชิกคนใดมีก็นำมาใช้ก่อน สถานที่ทำก็ใช้ใต้ถุนบ้านของสมาชิกๆ ปรึกษากันว่าสถานที่ไม่เหมาะสมกับการทำขนมจึงย้ายมาทำในโรงเก็บของ ของประธานกลุ่ม ทำขนมขายกันในหมู่บ้าน ในตำบลและต่อมาได้ขยายไปในตำบลข้างเคียง
          กลุ่มได้จัดตั้งมานานแล้วและมีการทำขนมพื้นเมืองเมื่อปี ๒๕๔๒  และเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี ได้เป็นกลุ่มอาชีพในสังกัดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลและได้ดำเนินกิจกรรมผลิตขนมพื้นเมือง กระทั่งปีงบประมาณปี ๒๕๔๕ ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐  บาท
          โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มคือพัฒนาการอำเมืองสตูล (แต่เป็นแค่คนชี้แนะ) และตัวประธานคือนางฮาหวา  กองพล  และสมาชิก  ต่อมาได้รวบรวมสมาชิกได้ ๒๐ คน  ลงทุนคนละ  ๑๐๐ บาท  ณ วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐  กลุ่มฯ หุ้นของสมาชิกแค่ ๒๐๐๐บาท  ที่ทางกลุ่มเก็บเงินค่าหุ้นน้อยเพราะชาวบ้านยากจนไม่มีเงินมาลงหุ้นกับกลุ่ม ต่อมาเมื่อมีงบประมาณเข้ามาทางกลุ่มได้จัดสรรเงินคืนแก่สมาชิกที่ลงหุ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านมาดำเนินกิจกรรมกลุ่มคือการทำขนมพื้นเมืองขนมบุหงาปูดะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น